top of page
Homepage_UID_Titelbild.png

UID VİZYONU

Vizyonumuz, farklı uluslara, kültürlere veya dinlere mensup insanların toplumsal yaşamın her alanına katılım sağlayan ve toplumu şekillendiren, eşit haklara sahip bireyler olmasıdır.

UID bu vizyona ulaşmak için, Avrupalı Türkler'in Avrupa toplumuna intibakını destekleyen çalışmalar yapmaktadır.

Kurumsal çalışmalarımızın temelini farklılıklara saygı ve karşılıklı anlayış oluşturmaktadır. Bundan dolayı UID, Avrupalı Türkler'in çıkarlarını gözeten bir sivil toplum kuruluşu olmayı, toplumdaki önyargılar' gidermeyi ve toplumun huzuru için Avrupa'nın farklı kurumları ile işbirliği içinde olmayı kendine görev edinmiştir. UID Avrupa ile Türkiye arasında bir köprü vazifesi görüp, Avrupa-Türk ortaklığına katma değer sağlamaktadır.

Bu amaçla; 2004 yılında Köln'de kurulan ve tüm Avrupa Birliği ülkelerinde temsil edilen UID'nin; Avusturya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İngiltere, Isveç, Isviçre, Italya, Luxemburg, Macaristan ve Norveç'te şubeleri bulunmaktadır.

UID ÇALIŞMA ALANLARI

Toplumsal Problemler:

Avrupa'da yaşayan Türk asıllı insanlarımız artık misafir işçi ve göçmen değildir. Türk kökenli insanlarımız büyük bir bölümü Avrupa'da doğmuş, büyümüş ve yaşam merkezlerini Avrupa olarak belirlemiştir. Birçoğu meslek sahibi olmuş, eğitim kurumlarından başarılı bir şekilde mezun olmuş veya akademik derecelere ulaşmıştır. Özetle; Türk kökenliler Avrupa toplumunun merkezinde yerlerini almıştır.

Bununla birlikte, geçmişinde göçmenlik olan insanlar iki kültürün etkisi altında olmakla beraber bu kültürlerin ötesinde yaşamaktadır. Yaşadıkları ülkelerin

koşulları ve gereksinimleriyle ilgilenmek ve dertlenmek durumundadırlar. Bu da doğal olarak bazı çatışmalara yol açmaktadır.

Avrupalı Türkler, geleceklerini Avrupa üzerine tasarladıklan için bu konuda istikrarlı ve uzun vadeli çözümlere ihtiyaç duyulmaktadır. Avrupalı Türk toplumunun ürettiği iç dinamizm ve irade, Avrupa toplumuna intibak etmelerine tek başına yetmemekte, artan ihtiyaç ve beklentileri dile getiren kurumlara her zaman olduğundan daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır. Bu nedenle, modern demokratik göç toplumunu güçlendiren kaynakları oluşturmak, inşa etmek ve desteklemek gerekmektedir.

Irkçılık, İslam düşmanlığı ile mücadele:

İnsanların; dinleri, dilleri, renkleri ve etnik kökenleri nedeni ile uğradığı ayrımcılık, toplumsal barış için büyük bir sorun oluşturmaktadır. Müslümanlara ve Yahudilere yönelik aşağılayıcı sözlerin kullanılması ve saldırıların yapılması ne yazık ki istisnai durumlar değildir. Bugüne değin birçok kez ırkçı ideolojinin toplumun merkezine nüfuz ettiğine şahit olunmuştur. Irkçı saldırıların sayısının artması ve medyada kullanılan İslam karşıtı söylemler ırkçılığın toplumun merkezine yerleştiği gerçeğini kanıtlamaktadır. Almanya Federal Kriminal Dairesi kayıtlarına göre 2015 yılında sadece Almanya'da ibadethane ve camilere 75 ırkçı saldırı yapılmıştır.

Avrupa çapında gözlemlenen irkçilik, demokrasimiz ve ortak değerlerimiz için ciddi tehlike oluşturmaktadır. Bu nedenle kurumumuz ırkçılık, İslam düşmanlığı ile mücadeleyi çalışmalarının merkezine koymaktadır.

Çifte vatandaşlık hakkının tanınması:

Çokkültürlülük Avrupalı Türkler'in yaşam realitesidir. Ancak, çifte vatandaşlık hakkının tanınması bu realiteye uygunluk göstererek kimlik çatışmalarını önleyecektir. Çifte vatandaşlık hakkı Avrupalı Türkler için sırf tarihsel nedenlerden dolayı bile mümkün kılınmalıdır.

İslam'ın resmi din olarak tanınması:

İslam ve Müslümanlar, Avrupalı yaşamın ve Avrupa'nın ayrılmaz birer parçasıdır. Avrupa'da yaklaşık 7 milyon Türk yaşamakta ve ezici bir çoğunluk kendini Müslüman olarak tanımlamaktadır. Sadece, İslam resmi din olarak tanınırsa Avrupalı kurumlar ve çoğunluk nezdinde toplumda hak ettiği saygıyı ve (diğer semavi dinler gibi) eşit değeri görür.

Yerel seçimlerde oy kullanma hakkı:

Belediye seçimlerinde oy kullanma hakkının tanınması toplumla özdeşleşmeyi güçlendirir, yurttaşlık bilinci ile sivil toplum angajmanını ve katılımı arttınr. Biz Türk vatandaşlarının belediye seçimlerinde oy kullanabilme hakkını savunmakta ve bu hakkı elde edebilmek için seçim yasasının değiştirilmesini talep etmekteyiz.

Göçmenlerin katılımını teşvik etmek:

Katılım, kendini toplum ile özdeşleştirmeye ve daha fazla sivil toplum çalışmaları içerisinde sorumluluk almaya yol açmaktadır. Biz, göçmen kökenlilerin ekonomik, siyasi, sosyal ve kültürel katılımını önemsemekte ve desteklemekteyiz.

Resmi daireler, devlet kurumları ve bürokraside çok kültürlülük:

Topluma intibak iş hayatına katılım ile gerçekleşir. Özellikle devlet kurumları meslek eğitimi imkanı sunarken çok kültürlü gençleri istihdam ederek öncü rolü üstlenmelidir. Biz bürokrasideki çok kültürlülüğün yerleşmesi için kota sisteminin gerekliliğini savunmaktayız.

Çiftdilli eğitim:

Çokdillilik büyük bir potansiyel ve kaynaktır. Anadile hakim olmak ve geliştirmek, başka dilleri öğrenme için güçlü bir temel oluşturmaktadır. Çiftdilli eğitim, anaokulunda başlama'ı ve öğrenim hayatının her aşamasında ilerletilmeli ve desteklenmelidir.

Göçmen kökenli gençlerin desteklenmesi:​

Küreselleşen dünyada çok dillilik ve çok kültürlülük bireye ayrıcalık sağlamaktadır. Biz Türk kökenli gençlerimizin anadilini ve yabancı dil öğrenimini destekliyor, Türkiye ile Avrupa Birliği ülkeleri arasında öğrenci değişim programlarının yoğunlaşmasını, okul, meslek okulu ve yüksek okul diplomalarının iki taraflı tanınmasını talep ediyoruz.

Kentleşme ve entegrasyon:

Getto ve etnik ayrışmanın oluşması topluma intibak' kolaylaştıran kentleşme politikaları ile engellenebilir. Mevcut olan getto mahalleler ve bölgeler farklı kesimlerin bir arada yaşama kültürüne uygun olarak tasarlanmalı ve teşvik edilmelidir. UETD, yaptığı sosyal projeler ile mültecilerin Avrupa toplumuyla bütünleşmesine önemli bir katkı sağlamayı arzulamaktadır.

AB'ye katılım:

Avrupalı Türkler'in sosyal, siyasi, ve ekonomik katılımının artması ve toplumsal düzeyde daha çok temas kurulması çoğunluk toplum ile bütünleşmeyi hızlandıracak, önyargılar' giderecek ve toplumsal barışı sağlayacaktır. UETD, bu sebeple Türkiye'nin AB'ye katılımını desteklemektedir.

DOSYALAR

UETD 2016
Teşkilat Rehberi
bottom of page